Regler for Frifond

Frifondregler 2022

Utlysning og utbetaling
Ved innmelding og ved innlevering av statistikk opplyses det om kravene som må oppfylles for å være berettiget til Frifond, se ”utdeling av Frifond” under. Søndagsskolen Norge beholder 5% administrasjonstilskudd ved utbetaling av midlene. Utbetaling skjer senest innen utgangen av november i tilskuddsåret. 

For å få tildelt midler må alle ledere i barnegruppen ha levert politiattest innen de første tre månedene etter innmelding av gruppen. 

Utdeling av frifondmidler  -  eksisterende søndagsskoler

 • Frifond grunnstøtte for levert statistikk uten betalende barn: 0,-
 • Søndagsskolen/barnegruppen nedlagt i år eller før 31.12 i grunnlagsåret, men har statistikk for foregående år: 0,-
 • Frifond grunnstøtte til søndagsskolen/barnegruppen for levert statistikk med betalende barn: kr 1000,-                                                                  
 • Frifond pr. betalende barn på levert statistikk: ca kr 180,- (Regnes ut som et snittbeløp på bakgrunn av restbeløpet til utbetaling og kan variere litt fra år til år.)
 • Det kan søkes om opptil kr 4000,- til ”pedagogisk undervisningsmateriell”. Det må søkes årlig. Søknaden gjøres i vårt medlemssystem Focusportal samtidig med levering av årsrapport. Frist for å søke støtte i innmeldingsåret er 31.10.
 • Prosjektmidler – arrangement ved Søndagsskolens dag august 2022. Alle grupper med innlevert årsrapport for 2021 kan søke om inntil kr 5000,- per gruppe. Frist 1. september 2022.
 • Midlene utbetales i september og oktober. 

Utdeling av frifondmidler  -  nye søndagsskoler
Ny søndagsskole/barnegruppe, oppstartstøtte som utbetales kort tid etter innmelding: kr 7 500,-

Regnskap og rapportering

 • Alle søndagsskoler/barneggrupper er pliktige til å føre eget regnskap, eller som avdelingsregnskap i en menighet. 
 • Det trekkes årlig ut et antall søndagsskoler/barnegrupper i intern kontroll av regnskap og bruk av frifondmidler.
 • Søndagsskolens/barnegruppens regnskap må synliggjøre at frifondmidlene er brukt opp før 30.06 kalenderåret etter tildeling.
 • Sammen med statistikken rapporterer søndagsskolen/barnegruppen hvor mye som er brukt av frifondmidlene, og hva de er brukt til. Det må fremkomme at midlene blir brukt til lokal aktivitet og iht. retningslinjene for Frifond.
 • Eventuelle ubrukte midler vil kreves tilbakebetalt til sentralleddet. Etter fristen 30.06 må alle som ikke har bekreftet at midlene var brukt opp, rapportere i  MinSide –> Søknader og rapporter hvorvidt midlene var brukt opp innen fristen 30.06. Alle grupper som ikke responderer skal følges opp. 

Klagebehandling
Søndagsskoler/barnegruppe som mener de ikke har fått støtte i henhold til reglene, klager til administrasjonen innen 30 dager etter mottatt frifondbeløp. Dersom klagen ikke etterkommes kan denne behandles av landsstyret som prinsippsak.

(Vedtatt av Landsstyret 2019/2022)