Smittevernveileder for Søndagsskolen Norge

Denne smittevernveilederen oppdateres i tråd med nye anbefalinger og eventuelle restriksjoner fra nasjonale helsemyndigheter. Søndagsskolen Norge anbefaler sine frivillige ledere å gjøre seg godt kjent med og holde seg oppdatert på både nasjonale og lokale anbefalinger og forskrifter. Veilederen er sist oppdatert 14.01.2022.

1. Innledning og målsetting

Denne veilederen gir felles nasjonale råd om smittevern når fysiske samlinger for søndagsskoler og barnegrupper gradvis starter opp igjen.  

Smittevernveilederen bygger på Norges Kristne Råds bransjestandard for aktiviteter for barn og ungdom, smittevernveileder for kirkelig undervisning og annet barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke og mal for bransjestandard utgitt av Folkehelseinstituttet 28.04.2020. 

Veilederen er vurdert og godkjent av generalsekretærs ledermøte 26.05.2020.

Veilederen gir råd og anbefalinger om hvordan søndagsskole- og barnegrupper kan gjennomføre sine aktiviteter på en forsvarlig måte med tanke på smittevern. Særlig i oppstarten vil det være merarbeid for flere involverte parter. Det må etableres nye rutiner for renhold av lokalene, gode rutiner for håndvask og hygiene, og rutiner for aktivitetene for å ivareta kravene om avstand. For å ivareta smittevernreglene vil det være behov for flere voksne til stede enn vanlig. 

Hovedprinsippene for smitteforebyggende tiltak i forbindelse med aktiviteter i søndagsskoler og barnegrupper er som følger: 

 • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
 • Gode rutiner for hygiene og renhold
 • Minst mulig felles bruk og berøring av utstyr og inventar
 • Nok voksne til stede 

2. Ansvar og myndighet 

Dersom søndagsskolen eller barnegruppen er tilknyttet en menighet, er det ledelsen i menigheten i samarbeid med søndagsskolens eller barnegruppens styre (eller hovedleder dersom gruppen ikke har et styre) som avgjør om gruppens aktivitet kan gjennomføres, og som har ansvaret når det gjelder smittevern. Dersom søndagsskolen eller barnegruppen ikke er tilknyttet en menighet eller forsamling, er det gruppens styre som har ansvar for smittevernet. Dersom samlingen holdes i private hjem, er det likevel viktig å overholde smittevernreglene i denne veilederen. Det bør oppnevnes en smittevernansvarlig som får ansvar for at alle tiltak følges. Dialog med lokale helsemyndigheter og smittevernlege/kommuneoverlege kan være nødvendig med tanke på lokale tilpasninger.  

Søndagskolelederen/barnegruppelederen har ansvar for å skaffe seg opplæring i å gjennomføre nødvendige smitteverntiltak. Ved spørsmål, kontakt Søndagsskolen Norges smittevernansvarlig, assisterende generalsekretær Agnes Skagemo, agnes@sondagsskolen.no

3. Smitteforebyggende tiltak

Aktiviteter skal gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og råd. Smittesituasjonen kan endre seg, og smitteverntiltakene kan endres som følge av dette. Denne veilederen ligger på Søndagsskolen Norges hjemmesider, og vil bli oppdatert etter hvert som situasjonen tilsier det.  

3.1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.

 • Symptomer på Covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Derfor skal barn og unge holde seg hjemme selv med milde luftveissymptomer, og de må ha vært symptomfri i minst 1 døgn før de kan delta på fysiske samlinger. 
 • Dersom sykdom oppstår under fysisk samling, skal barnet hentes så fort det lar seg gjøre. Barnet venter på et eget rom eller ute, sammen med en voksen. I etterkant rengjøres rom, toaletter og andre områder der barnet har oppholdt seg, med vanlige rengjøringsmidler.
 • Ledere i søndagsskolen eller barnegruppen må vurdere egen helsetilstand, og skal ikke delta på aktiviteter i søndagsskolen eller barnegruppen dersom de er syke eller har mistanke om at de er syke. 
 • Det må informeres tydelig om at de som kan være korona-syke, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, ikke kan delta på søndagsskolens eller barnegruppens aktiviteter.
 • Det bør informeres om at deltakere og ledere som utvikler sykdom etter 1-2 dager etter samling, skal melde fra til søndagsskolens eller barnegruppens hovedleder/lokale smittevernansvarlig.
 • Med tanke på smittesporing skal hovedleder/lokal smittevernansvarlig ha oversikt over alle deltakere, både barn og voksne, som deltar på samlingen . Fremmøte registreres med hjemmel i covid-19-forskriften. Oversikt over fremmøte ut over normal registrering av barn deltatt i aktiviteten slettes etter 14 dager.

3.2. Gode rutiner for hygiene

 • Sørg for at barna får tilpasset og god informasjon om hvilke smitteverntiltak de må følge, for eksempel i form av plakater med tegninger eller enkle tekster.
 • Legg til rette for god håndvask med såpe og vann før og etter aktivitet. Hendene tørkes med engangs papirhåndklær.
 • Hvis håndvask ikke er tilgjengelig (for eksempel ved utendørsaktiviteter) brukes våtservietter og antibac/håndsprit.
 • Håndvask for barn under skolealder skal som regel skje med en voksen til stede.
 • Oppfordre barna til å bruke tørkepapir eller albuekroken når de hoster eller nyser.
 • Vaske hender etter hosting/nysing og toalettbesøk. 

3.3. Gode rutiner for renhold

 • Disse retningslinjene for renhold gjelder også dersom samlingen skjer i private hjem.
 • Det anbefales god, generell rengjøring av lokalene. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. 
 • Dersom toaletter skal være tilgjengelige, må de rengjøres før og umiddelbart etter en samling. 
 • Utstyr som er brukt rengjøres før neste bruk.
 • Hånddesinfeksjon skal alltid være tilgjengelig
 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene ifm måltider. Grundig håndvask må utføres før man eventuelt benytter kjøkken/spiserom. 

 3.4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

 • Gjenstander og overflater skal rengjøres etter bruk.
 • Ha gjerne søndagsskolesamlingen eller barnegruppa utendørs.
 • Ved bruk av utstyr som ikke kan rengjøres tilfredsstillende (f.eks Gulliverdrakt), skal det gå minimum 24 timer mellom hver bruk. 

3.5. Gjennomføring av samlingen

 • Dersom samlingen gjennomføres innendørs, anbefales det et maks antall på 20 personer. Påse at det er et tilstrekkelig antall voksne til stede som passer på at smittevernreglene overholdes. 
 • Hva som er nok voksne til stede, vil variere med barnas alder. Barn under skolealder bør alltid følges av en voksen. Det skal alltid være minimum 2 voksne til stede. En av lederne skal være ansvarlig for at smittevernreglene overholdes. 
 • Dersom man kan forvente oppmøte på mer enn anbefalt antall samlet på et sted, anbefales det påmelding i forkant. 

Veilederen er sist oppdatert 14.01.2022