Brattholmen Søndagsskole

Brattholmen bedehus
5350
Brattholmen