Eik Søndagsskule, Hovsherad

Fv3 79
4462
Hovsherad