Vassøy Søndagsskole

Sørstrandveien 40B
4076
Vassøy