Søke Guds rike!

Hender i bønn

Hva er formålet med søndagsskolen i vår tid? Søndagsskolen Norge har nå utviklet tre veivisere som gir oss en retning! De to første veiviser er uttrykk for å se barnet og se meg selv. Dagens veiviser er et uttrykk for å se Gud.

Veiviser 3: Søke Guds rike

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

(Matt 6,33)

Å se Gud innebærer å søke Gud gjennom Bibelens ord, gjennom nattverdfeiring og felleskap med andre og ved å være åpne for Den hellige ånds nærvær og ledelse i livene våre. Å se Gud innebærer å søke å kjenne Guds vilje, ta imot frelsen i Jesus, og søke Guds rike.

Ifølge Bibelen har Gud selv åpenbart seg gjennom ord og handlinger. Gud åpenbarte seg for Moses som Jeg er (2 Mos 3,13–14). Gud er knyttet til eksistens, til selve det å være til, til den dypeste virkeligheten og sammenhengen, til alt som er til i den store livsveven. Gud er også en handlende, aktiv Gud – som har skapt alt, og som fortsetter å skape. Å se Gud som skaper og som den dypeste virkelighet hjelper oss å ta ansvar for alt det skapte – alt naturmangfold og miljøet som trues under trykket av vår menneskelige aktivitet.

Synd og ødeleggelse er blitt en del av vår verden (1 Mos 3,17–19). Vi lever med en dyp splittelse mellom en lengsel etter det guddommelige og en indre motstand mot Gud og Guds vilje. Og synden hindret mennesket fra å leve i samfunn med Gud.

 Men gjennom Jesu frelsesverk er vi blitt Guds barn, satt fri til å leve i nær og åpen relasjon til vår skaper. Som barneorganisasjon kan vi være med å løfte fram verdiene av å være i nettopp et barnlig forhold til Gud, i tillit og avhengighet. I perioder kan det være riktig å ikke relatere Gud til farsbildene eller morsbildene våre. Samtidig kan det å utfordres til å gjøre nettopp det, hjelpe oss å komme til rette med vår egen historie, åpne de sårene som må åpnes, og plassere ansvar og skyld. 

Vår tillit er i ulik grad såret. Og vår sårbarhet og dødelighet kan gi oss uro. Når tilliten skades, prøver vi ofte vinne kontroll på andre måter, og plassere tryggheten vår i det materielle, eller i egen kompetanse eller karriere. Det kan være vanskelig å gi slipp på de illusjonene vi bærer på, de ytre trygghetene vi har etablert, og nærme oss sannheten om livet og virkeligheten. Men Gud møter oss i virkeligheten vår, slik den faktisk er. Det er når vi gir slipp på illusjonene, at vi kan nærme oss et liv i bønn, i tillit til Gud. 

Å se Gud er også å aktivt søke Guds rike. Guds rike er en usynlig virkelighet, midt imellom oss. Jesus gikk selv korsets vei, Lammets vei. Gudsrike-hemmelighetene synes å være knyttet særlig til det barnlige og til det som er «nedenfra» (Matt 5,1–10). Med barnet som forbilde kan vi strekke hendene mot Gud, søke Guds rike og arbeide for å fremme rettferdighet i en verden hvor sannheten holdes nede i urett. Slik kan et åndelig liv aldri ha nok med seg selv. Å se Gud og å se Jesus er også å se Jesus i vår neste, og i de aller minste. Til sist skal alle Guds barn se Gud, ansikt til ansikt,  – i Guds evige rike.

Du kan lese alle tre veiviserne, og mer av deres faglige grunnlag her.